lördag 10 juli 2010

Valskog
Välkommen till Valskog! Klicka på bilden ovanför så kommer du direkt till Valskog utanför Kungsör. Där finns tomter till salu för 1 (en) krona. Kan det verkligen vara hela sanningen? Finns det inte någon hake med detta? Ska forska vidare.

Finns Behandlingshemmet Kungsörstorp kvar? Antagligen inte. Behandlingshemmet har tydligen blivit ett Hotell & Konferenscenter. Här är i alla fall lite historia om vad regeringen bl.a. diskuterade en gång i tiden.
--------------

Prop. 1977/78:105 Regeringens proposition
1977/78: 105
om åtgärder mot narkotikamissbruk
beslutad den 2 mars 1978
Regeringen föreslår riksdagen atl antaga de förslag som har upptagils i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.
På regeringens vägnar
THORBJÖRN FÄLLDIN
RUNE GUSTAVSSON

83
8.3.2.2 Folkhögskolor
En utbildningsform av särskilt intresse för många missbrukare som har genomgått behandling är folkhögskola. Inlernatformen och den förhållan­devis fria studieordningen möjliggör en mjuk övergång från det kollekliva livet på behandlingshemmet.

Såväl studierna som vistelsen i sin helhet på folkhögskola kan dock vara krävande. De flesta eleverna har ordnade bostadsförhållanden. Vid ganska många skolor innebär det all dessa internatelever åker hem vid helger, medan det fätal elever som oftast på grund av sociala problem inle har ordnade hemförhållanden stannar kvar på skolan. På så sätt uppslår lätt en grupp personer, som har eller har haft drogproblem eller andra sociala svårigheter. De fär svårt att fä kontakt med övriga elever och kan därigenom komma att uppfattas som ett störande inslag i skolarbetet.

Folkhögskolornas möjligheter aU i ökad utsträckning ta emot personer med sociala problem studeras f n. av rektor Ebbe Gustafsson.' 1 denna studie ingår en enkät lill samtliga folkhögskolerektorer. De flesta anser att deras skola har möjlighet alt la emot 1-2 f d. missbrukare varje år till vinterkur­serna. Flera menar dock atl betydligt fler missbrukare kan beredas plats om skolan aktivt arbetar med ett socialt program.

Flera folkhögskolor tar också i betydande utsträckning emot personer med sociala problem. 1 några fall har man ett utbyggt samarbete med behand­lingshem eller annan vårdenhet. Stensunds folkhögskola har t.ex. ett intimt samarbete med Kungsörstorps behandlingshem. Varje vecka byter 3-4 elever från folkhögskolan plats med lika många gäster från behandlingshemmet. De ingår sedan på lika villkor i undervisningen resp. behandlingsarbetet. På detta sätt får skolans elever en ökad kunskap om socialt arbete. De som är inskrivna på behandlingshemmet fär i sin lur kunskap om studiearbete och om förhållandena på folkhögskolan. De fär också tillfälle aU knyta personliga kontakter med eleverna på skolan. Vidare kan t. ex. nämnas samarbetet mellan Hassela-kollektivel och Forsa folkhögsola. Efter ett års vistelse på kollektivet, där lärare från Forsa deltar i undervisningen, skrivs eleverna in vid folkhögskolan.

Folkhögskolor kan således fylla ett stort behov när det gäller utbildning av missbrukare. Del är dock viktigt atl intagningen av elever med sociala problem inte sker slumparlat och oplanerat eller på falska fömtsättningar, t, ex, genom alt elevens problem förtigs före vistelsen på skolan. Både inom skolan och bland de nya eleverna bör det finnas en medvetenhet om hur arbetet skall bedrivas för att inte nya problem skall uppstå. Ett fortlöpande samarbete mellan folkhögskolan och vårdenheten är av vikt för båda parter. En öppen ömsesidig information är en förutsättning för gott resultat. Ett

'Forskningsrapport från pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet (under publicering)

Källa

Troligtvis mycket bättre för kommunen att slippa en massa alkoholister och knarkare. Vad hade Valskog varit idag om Kungsörstorp hade funnits kvar? Inte den idyll som Valskog är idag. Idyll? Det kanske inte är någon idyll?! Det är det som vi ska ta reda på.

Detta är ett forskningsprojekt för Husby-Sweden.